02Cze/20

IV Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

W tym roku odbędzie się  już czwarta edycja Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, jednak tym razem w wersji on-line.

W imieniu organizatorów, zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu debat dotyczących regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej. Debaty będą miały formę wideokonferencji i odbędą się w czterech termiach:

  • 9 czerwca – Polski model ekonomii społecznej i solidarnej – przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie aktywnej polityki społecznej,
  • 16 czerwca – Przedsiębiorstwo społeczne – szansa na reintegrację i świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym,
  • 23 czerwca – Ekonomia społeczna i solidarna i usługi społeczne – w kierunku synergii?,
  • 7 lipca – Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej i wyzwania koordynacyjne na poziomie krajowym i regionalnym.

Debaty odbędą się w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Forum organizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” (Działanie 2.9 PO WER).

Ilość miejsc ograniczona, należy więc wybrać najbardziej interesującą debatę i zgłosić się jak najprędzej. W przypadku wyczerpania technicznych możliwości udziału w którymś ze spotkań, o udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń, a osobom, które nie zakwalifikują się do udziału w wybranym terminie, zostanie zaproponowany kolejny dostępny termin.

Należy wysłać zgłoszenie  na adres skrzynki poczty elektronicznej debaty.des@mrpips.gov.pl. Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nazwę reprezentowanego podmiotu/instytucji, adres e-mail i telefon kontaktowy.

Szczegółowe informacje dot. cyklu debat i rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

29Maj/20

Partnerstwo Lokalne z Miastem Obrzycko

Pomimo nadal panujących ograniczeń, animatorzy WCES działają intensywnie na rzecz powstawania nowych partnerstw lokalnych – telefonicznie, w konsultacjach on-line czy bezpośrednio.

Dzisiaj właśnie, został podpisany  list intencyjny między Miastem Obrzycko, Wielobranżową  Spółdzielnią Socjalną „Razem” oraz Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka”. Przedmiotem planowanej umowy będzie praca na rzecz mieszkańców Miasta Obrzycko, w tym: m.in.  na utrzymaniu porządku i czystości na ulicach, placach i skwerach oraz wykonywaniu innych zadań z zakresu napraw i drobnych remontów, poprzez utworzenie i obligatoryjne po obu stronach dążenie do utrzymania przez okres min. 12 miesięcy, dwóch stanowisk pracy dla osób bezrobotnych z terenu miasta Obrzycko. Zrobimy wszystko, żeby te stanowiska pracy utrzymać!

29Maj/20

Szkolenie Efektywne NGO i Izby Gospodarcze

Fundacja  “Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” zaprasza do udziału w  bezpłatnym szkolenie online dla  pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz  izb gospodarczych z cyklu „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”, które odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2020 r.

Podczas szkolenia będzie można zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu:

konsultacji publicznych,

pisania opinii i stanowisk,

pakietu ustaw „Konstytucja Biznesu”,

ustawy RODO,

prawa gospodarczego,

ekonomii z elementami polityki przemysłowej,

prawa pracy,

ekonomii przedsiębiorstwa,

analizy finansowej.

Celem szkolenia jest podniesienie wśród jego uczestników umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby mieli oni realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie.

Organizatorzy szkolenia:  Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

TERMIN SZKOLENIA: 15-17 czerwca 2020 r. Zgłoszenia on-line.

Szczegółowe informacje  w załączeniu, na Facebooku oraz pod telefonem:  22 630 98 02,

Fundacja “Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

ul.Trębacka 4, 00-074 Warszawa

www.iped.pl

Program szkolenia Efektywne NGO

 

 

 

28Maj/20

Szkolenie z fundraisingu dla PES

Przedsiębiorstwa społeczne subregionu poznańskiego uczestniczyły w szkoleniu dot. fundraisingu, w ramach międzynarodowego projektu INNO-WISEs, współrealizowanego z polskiej strony przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka. Sądząc po licznych wpisach na Fb, szkolenie było rewelacyjne! Życzymy więc owocnego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce!

27Maj/20

Spółdzielnia Socjalna Poznanianka

Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka” została zarejestrowana 26 marca 2013 r. Jest spółdzielnią socjalną  osób prawnych, gdyż powstała z pomocą i z inicjatywy Miasta Poznania  oraz Województwa Wielkopolskiego.

Świadczy usługi między innymi dla Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Ideą powstania Spółdzielni była pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom posiadającym zadłużenie czynszowe lub mającym problemy z samodzielnym funkcjonowaniem na rynku pracy. Spółdzielnia pozyskując nowe zlecenia tworzy kolejne miejsca pracy, dzięki czemu osoby zadłużone mogą opłacać na bieżąco czynsz oraz spłacać zadłużenie. Każda osoba zaczyna funkcjonować w sposób niezależny. Praca w Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka” to proste, rzetelne i z góry określone warunki zatrudnienia, wynagradzania i premiowania pracowników. W Spółdzielni, jak w każdym innym podmiocie gospodarczym, pracownik wypracowuje swoje wynagrodzenie.

Spółdzielnia jako podmiot odpowiedzialny społecznie uzyskała w grudniu 2014 Certyfikat Zakupu Prospołecznego.

Dane kontaktowe:

61-656 Poznań, Os. Powstańców Warszawy 5D

telefony: 507 213 454, 789 221 688

e-mail: spoldzielnia.poznanianka@prokonto.pl

https://www.facebook.com/Poznanianka-Spółdzielnia-Socjalna/

Oferta :

-usługi pielęgnacji zieleni (m.in. koszenie, pielenie, grabienie, przycinanie),

-prace porządkowe na zewnątrz i wewnątrz budynków (sprzątanie terenów zewnętrznych, biur, posesji),

-prace remontowo-wykończeniowe,

-porządkowanie nagrobków,

-usługi transportowe.

27Maj/20

Centrum Kreatywnej Inspiracji Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo społeczne Centrum Kreatywnej Inspiracji Sp. z o .o zostało zarejestrowana 14 czerwca 2019 r.

Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest prowadzenie  miejsca nazwanego „Niewidzialna Ulica”.  Jest to specjalnie zorganizowana przestrzeń, po której, w ciemności, oprowadzają osoby niewidome. W trakcie przejścia w ciemności, osoby widzące, wykonując codzienne czynności, mają częściowo wyobrażenie jak może wyglądać świat osoby niewidomej czy niedowidzącej.

To jedno z 3 miejsc w Polsce i jedyne takie w  Poznaniu. Wyjątkowe przedsiębiorstwo społeczne, którego pracownikami w większości są osoby niewidome. Miejsce zostało stworzone, aby przybliżyć zwiedzającym  życie oraz świat osób niewidomych, niedowidzących, ale także dostosowane jest do działań warsztatowych – głównie prowadzenia warsztatów kulinarnych.

Dane kontaktowe:

ul. Matejki 53

60-770 Poznań

tel. 609 50 44 85

tel. 512 855 427

e-mail: info@niewidzialnaulica.pl

https://niewidzialnaulica.pl/

https://www.facebook.com/Niewidzialna-Ulica/

Oferta:

-oprowadzanie po przestrzeni  „Niewidzialna Ulica” grup od 8 do 10 osób, od 7 r.ż.,

-organizacja prezentacji wprowadzających w świat osób niewidomych,

-organizacja  warsztatów kulinarnych.

27Maj/20

Zlecanie usług społecznych dla PES – program szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. projektu mającego na celu przekazanie wiedzy przedstawicielom samorządów w całej Polsce, jak zlecać usługi społeczne podmiotom ekonomii społecznej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało dofinansowanie konsorcjum Caritas Archidiecezji Przemyskiej z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza na realizację ogólnopolskiego projektu pn. „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”, w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest rozwój ekonomii społecznej poprzez wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego, który ma na celu zwiększenie liczby zlecanych/powierzanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( JST) usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium).

Grupą docelową projektu jest 580 JST (średnio dwie osoby) lub ich jednostek organizacyjnych, tj. co najmniej 1160 osób z 16 województw.

W ramach programu edukacyjnego przewidziano następujące działania, które będą realizowane na terenie Państwa województwa. Należą do nich:

Ø  4-dniowe szkolenia (w formie zdalnej),

Ø  profesjonalne doradztwo w wymiarze min. 5 godzin dla każdego JST,

Ø  wizyty studyjne w PES na terenie Państwa województwa.

Efektem udziału w programie jest wypracowanie dla każdego JST Planu zwiększenia liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej, obejmującego perspektywę co najmniej 1 roku budżetowego.

Realizacja programu edukacyjnego rozpoczyna się w czerwcu 2020 r.

Działania w ramach programu będą realizowane przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę trenerów i doradców. Udział w programie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można znaleźć na stronach: http://www.pap.rzeszow.pl/projekty/jst/

http://przemysl.caritas.pl/index.php/projekty/nowa-wiedza

W załączeniu ulotka informacyjna.

ulotka_Nowa_Wiedza

 

 

26Maj/20

Jak promować PES-y bezpłatnie?

Promocja kosztuje, jednak w dobie mediów społecznościowych możemy pomóc promować produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych bezpłatnie. W załączeniu graficzna ściąga, przygotowana przez zespół ds. ES poznańskiego ROPS-u, żeby pamiętać na ile różnych sposobów możemy promować ofertę przedsiębiorstw społecznych:

-udostępnić post,

-oznaczyć znajomych,

-polubić post,

-napisać recenzję po zakupie lub skorzystaniu z usługi, można dołączyć zdjęcie,

-oznaczyć hasztagiem,

-polecić produkty rodzinie i znajomym,

-napisać komentarz,

-…. no i kupować odpowiedzialnie!

25Maj/20

PO-Dzielnia ponownie otwiera się od 1 czerwca

Przedsiębiostwo społeczne Po-Dzielnia prowadzi wyjątkowe miejsce na mapie Poznania i Polski, gdzie każdy  może przyjść i za darmo dostać to czego potrzebuje: ubranie, drobny sprzęt do domu, książki. Inni, którym podobne rzeczy są juz niepotrzebne, a są jeszcze w dobrym stanie – mogą je w Po-Dzielni zostawić.  Po przerwie spowodowanej pandemią Po-Dzielnia ponownie otworzy swój lokal od 1 czerwca, wg następujących zasad:
– Nowe godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 15.00 do 18.00.
– W lokalu jednocześnie mogą przebywać 3 osoby z „zewnątrz” plus dwie wolontariusz(e)ki Po-Dzielni.
– Czas wizyty ograniczony do 15 minut.
– Zapewniona dezynfekcja rąk przy wejściu, a lokal również będzie codziennie myty specjalnymi środkami.
– Osoby zainteresowane wchodzą we własnych maseczkach i rękawiczkach.
– Wszystkie rzeczy, które zostaną przyniesione do Po-Dzielni, trafią na kwarantannę do magazynu. Dlatego należy przynosić je w torbach, kartonach itp., które będą mogły pozostać na miejscu bez konieczności wypakowywania. Będzie można oddać rzeczy przy wejściu do rąk wolontarusz(a)ki, bez konieczności wchodzenia do lokalu.
– Osoby zainteresowane dostarczeniem rzeczy są proszone, aby nie zostawiać ich przed wejściem, poza godzinami otwarcia.Zapraszamy!

22Maj/20

ESLine Sp. z o. o.

ESLine Sp. z o.o.  wyróżnia się pod względem branży, wśród innych przedsiębiorstw społecznych w Wielkopolsce. Realizuje zadania w zakresie ekonomii społecznej, która jest szczególną formą przedsiębiorczości, nienastawioną jedynie na cel gospodarczy, ale przede wszystkim na misję społeczną. Stawia na reintegrację, dlatego wśród  pracowników znajdują się m.in. osoby z niepełnosprawnościami oraz absolwenci centrum integracji społecznej. Jako spółka non profit zajmuje się niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej. Niszczy dokumenty zgodnie z wymaganiami normy DIN 66399 na poziomie co najmniej P-3 – tzn. obowiązuje komisyjna kontrola i  wystawienie certyfikatu zniszczenia.

Dane kontaktowe:

ul. Jerzego Suszki 9,

60-681 Poznań

tel. 61 639 54 45, 519 710 624

e-mail: magda.marcinkowska@esline.com.pl

http://www.esline.com.pl/

https://www.facebook.com/ESline

Oferta:

– odbiór dokumentacji od klienta (podstawienie pustych worków lub pojemników w wyznaczone przez klienta miejsce lub miejsca, załadunek dokumentów do zniszczenia, odbiór pełnych pojemników z dokumentami, transport do instalacji niszczącej dokumenty, rozładunek samochodu);

– niszczenie dokumentacji (komisyjna kontrola, wystawienie certyfikatu zniszczenia);

– przetwarzanie odpadów w procesie niszczenia dokumentów i odzyskiwanie surowca (celem jest przywrócenie do obiegu każdego surowca nadającego się do ponownego wykorzystania; efektem naszych starań będzie rosnąca ilość wysokiej jakości materiałów otrzymanych drogą recyklingu).

ULOTKA (1)